Kerkdienst Sionskerk

Categorie
Kerkdiensten Heerenveen-zuid
Datum
zondag 19 mei 09:30
Locatie
Marktweg 55 Oudeschoot
Bijlage

Orde van dienst zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur in de Sionskerk – liturgische kleur: wit                                       

Voorg.: pastor Bouke van Brug - koster: Bob Rozema – organist: Hendrik Oosterhof - lector: Aukje Baas  

Ouderling van dienst: Foppe Rozema – beamer: Genoveva Bikker - kindernevendienst: Ilse Meindertsma                                

Voor de dienst

* Voorzang (lied van de maand): LB 666:1 en 2 (De Heer is opgetogen) 

* Mededelingen van de kerkenraad

Voorbereiding

* Intochtslied (we gaan hierbij staan): Psalm 150:1 (Loof God, loof Hem overal)

            * Moment van stilte en inkeer          

            * Drempelgebed – bemoediging en groet

            * Zingen: Psalm 150:2 (hierna gaan we weer zitten)

* Inleidende woorden en zingen: LB 150A :1 (Geprezen zij God)

* Kyriëgebed en glorialied: LB 150A :2, 3 en 4  (hierna mogen de kinderen naar voren komen)

Dienst van het Woord

* Gesprekje met de kinderen en zingen: Tussentijds 215:1 t/m 4 (Waar zou de stad van de vrede zijn) 

                                                                       - Zie ook: Alles wordt nieuw deel III, lied 30 -

 - waarna de kinderen naar de nevendienst mogen gaan -

* Gebed om de Geest

* 1e Bijbellezing: Openbaring 21:1-8

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de ​heilige​ stad, het nieuwe ​Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen ​rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de ​bron​ met water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn ​kind​ zijn.8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met ​moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

* Zingen: LB 907:1 en 4 (Jezus, mijn verblijden)

            * 2e Bijbellezing: Johannes 13:31-35

31Toen hij weg was zei ​Jezus: ‘Nu is de grootheid van de ​Mensenzoon​ zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de ​Joden​ gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ​liefhebben. 35Aan jullie ​liefde​ voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn ​leerlingen​ zijn.’

* Zingen: LB 666:1 en 2 (De Heer is opgetogen) 

* Verkondiging 

* Orgelspel

* Zingen: LB 657:1, 2 en 4 (Zolang wij ademhalen) 

 - onder het naspel komen de kinderen van de nevendienst en de jongeren van Join Us terug in de kerk -          

Dienst van de dankbaarheid

* Dankgebed en voorbeden 

* Inzameling van de gaven voor: diaconie (1), kerk (2) en onderhoud gebouwen (uitgang) 

* Slotlied (wij gaan staan): Evang. liedb. 161:1 en 3 (Komt, laat ons vrolijk zingen)

Wegzending en zegen

♫ Amen, amen, amen ♫

 
 

Alle datums

  • zondag 19 mei 09:30
 

Powered by iCagenda

Copyright © 2014 All Rights Reserved