ANBI-transparantie gegevens van de Protestantse Gemeente
Heerenveen.

A. Algemene gegevens
         
Naam ANBI:                 Protestantse Gemeente Heerenveen
Telefoonnummer:         0513-651181
RSIN/Fiscaalnummer:  814185460
Website adres:             www.protestantsegemeenteheerenveen.nl
E-mail:                          kb.pgh@xs4all.nl
Adres:                           Coehoorn van Scheltingaweg 1
Postcode:                     8442 EZ
Plaats:                          Heerenveen
Postadres:                    Postbus 126
Postcode:                     8440 AC
Plaats:                          Heerenveen
 
De Protestantse Gemeente Heerenveen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in
ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel
1 lid 1 kerkorde).

De Protestantse Gemeente Heerenveen is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2
boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11
artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te
Heerenveen.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de (algemene) kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de (algemene) kerkenraad
momenteel 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Het college bestaat op dit moment uit twaalf leden. Verder hebben
zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke
aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.
(Ordinantie 11, art. 3).

ANBI-gegevens Protestantse Gemeente Heerenveen 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden op:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Gemeente van Heerenveen wil een actieve, laagdrempelige geloofsgemeenschap
zijn waarin wij:
· God (in Christus) en elkaar kunnen ontmoeten.
· Naar vermogen in en door Gods Geest meewerken aan Gods Koninkrijk door in de
  veranderende wereld oog en oor te hebben voor wat de wereld (schepping) nodig heeft.
· Vanuit bewogenheid en gemeenschapszin ons geloof verdiepen en handen en voeten
  geven.
De Protestantse Gemeente van Heerenveen bestaat uit twee wijkgemeenten: wijkgemeente
Trinitas en wijkgemeente Heerenveen-Zuid. Op de website
www.protestantsegemeenteheerenveen.nl vindt u de beleidsplannen van deze twee
wijkgemeenten.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk
werkers, kosters/beheerders en administratief personeel, is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende
regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u hieronder
(bij H.) aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel vrij nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een redelijk grote mate van continuïteit: de
predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden
en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder
H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote baten
en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de
daadwerkelijk gerealiseerde baten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet heel sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
 


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De Protestantse Gemeente Heerenveen bezit enig vermogen in de vorm van met name
landerijen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk
van de gemeente. Daarnaast vindt verhuur van zalen (inclusief catering) plaats ter dekking van
de (vaste) lasten. De Protestantse Gemeente Heerenveen exploiteert acht begraafplaatsen
(zeven in de gemeente Heerenveen en één in de gemeente De Fryske Marren). De exploitatie
van deze begraafplaatsen draagt in positieve zin bij aan de exploitatie zoals onder H. is
samengevat.
Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikanten en kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris
kosters/beheerders en administratief personeel) en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.

Copyright © 2014 All Rights Reserved