College van Kerkrentmeesters

Om in de kerkelijke gemeente slagvaardig aan het werk te kunnen blijven en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een beleid voor de toekomst te kunnen ontwikkelen, heeft het College van Kerkrentmeesters als uitgangspunt het voeren van een goede exploitatie en een goed vermogensbeheer.

Visie 
Het College van Kerkrentmeesters heeft als taak voorwaarden in materiële zin te scheppen om het Vieren, Dienen en Leren vorm en inhoud te geven. Van deze drieslag behoren vooral de voorwaardenscheppende activiteiten voor het Vieren en Leren tot de taak van het College van Kerkrentmeesters. Het Dienen en alles wat daarmee samenhangt, behoort onder meer tot het taakveld van de Diaconie met uitzondering van het dienen van de gemeente door de inzet van de predikanten. Bij het Vieren denkt het college aan de erediensten. Bij het Leren gaat het om activiteiten die nodig zijn om de gemeente goed te ondersteunen, te ontwikkelen en te onderleggen. Het gaat daarbij om zaken zoals catechese, jeugdwerk, gemeenteavonden, etc.

Copyright © 2014 All Rights Reserved